Test Syllabification, Prosody, and Accentuation

 Stored asSyllabicizedProsody and Accent
1.  óō   ̄
2.  saepesae-pe   ̄́ ˘
3.     ̄
4.  cumcum  ˘
5.  tempustem·pus   ̄́ ˘
6.  inin  ˘
7.  ultimumul·ti·mum   ̄́ ˘˘
8.  déductedē-duc-te   ̄  ̄́ ˘
9.  BrútóBrū·tō   ̄́  ̄
10.  mílitiaemī-li-ti-ae   ̄ ˘́˘ ̄
11.  ducedu·ce  ˘́˘
12.  quisquis  ˘
13.     ̄
14.  redónávitre-dō-nā-vit  ˘ ̄  ̄́ ˘
15.  QuirítemQui·rī·tem  ˘ ̄́ ˘
16.  dísdīs   ̄
17.  patriíspa·tri·īs  ˘́˘ ̄
18.  ItalóI-ta-lō  ˘́˘ ̄
19.  queque  ˘
20.  caelócae-lō   ̄́  ̄
21.  PompeiPom·pei   ̄́  ̄
22.  meórumme-ō-rum  ˘ ̄́ ˘
23.  prímeprī·me   ̄́ ˘
24.  sodáliumso-dā-li-um  ˘ ̄́ ˘˘
25.  cumcum  ˘
26.  quóquō   ̄
27.  morantemmo·ran·tem  ˘ ̄́ ˘
28.  saepesae-pe   ̄́ ˘
29.  diemdi·em  ˘́˘
30.  meróme-rō  ˘́ ̄
31.  frégífrē·gī   ̄́  ̄
32.  corónátusco-rō-nā-tus  ˘ ̄  ̄́ ˘
33.  nitentísni·ten·tīs  ˘ ̄́  ̄
34.  málobathrómā-lo-ba-thrō   ̄ ˘́˘ ̄
35.  SyrióSy·ri·ō  ˘́˘ ̄
36.  capillósca-pil-lōs  ˘ ̄́  ̄
37.     ̄
38.  cumcum  ˘
39.  PhilippósPhi·lip·pōs  ˘ ̄́  ̄
40.  etet  ˘
41.  celeremce·le·rem  ˘́˘˘
42.  fugamfu-gam  ˘́˘
43.  sénsísēn·sī   ̄́  ̄
44.  relictáre-lic-tā  ˘ ̄́  ̄
45.  nónnōn   ̄
46.  benebe-ne  ˘́˘
47.  parmulápar·mu·lā   ̄́ ˘ ̄
48.  cumcum  ˘
49.  fractafrac·ta   ̄́ ˘
50.  virtúsvir-tūs   ̄́  ̄
51.  etet  ˘
52.  minácésmi-nā-cēs  ˘ ̄́  ̄
53.  turpetur·pe   ̄́ ˘
54.  solumso-lum  ˘́˘
55.  tetigérete·ti·gē·re  ˘˘ ̄́ ˘
56.  mentómen-tō   ̄́  ̄
57.  sedsed  ˘
58.     ̄
59.  perper  ˘
60.  hostísho-stīs  ˘́ ̄
61.  MercuriusMer·cu·ri·us   ̄ ˘́˘˘
62.  celerce-ler  ˘́˘
63.  dénsódēn·sō   ̄́  ̄
64.  paventempa-ven-tem  ˘ ̄́ ˘
65.  sustulitsu·stu·lit  ˘́˘˘
66.  áereā-e-re   ̄́ ˘˘
67.     ̄
68.  rursusrur-sus   ̄́ ˘
69.  inin  ˘
70.  bellumbel-lum   ̄́ ˘
71.  resorbénsre·sor·bēns  ˘ ̄́  ̄
72.  undaun-da   ̄́ ˘
73.  fretísfre·tīs  ˘́ ̄
74.  tulittu-lit  ˘́˘
75.  aestuósísae·stu·ō·sīs   ̄ ˘ ̄́  ̄
76.  ergoer-go   ̄́ ˘
77.  obligátamo·bli·gā·tam  ˘˘ ̄́ ˘
78.  reddered-de   ̄́ ˘
79.  JovíJo·vī  ˘́ ̄
80.  dapemda-pem  ˘́˘
81.  longálon·gā   ̄́  ̄
82.  queque  ˘
83.  fessumfes·sum   ̄́ ˘
84.  mílitiámī-li-ti-ā   ̄ ˘́˘ ̄
85.  latusla·tus  ˘́˘
86.  dépónedē-pō-ne   ̄  ̄́ ˘
87.  subsub  ˘
88.  laurúlau-rū   ̄́  ̄
89.  meáme·ā  ˘́ ̄
90.  necnec  ˘
91.  parcepar·ce   ̄́ ˘
92.  cadísca-dīs  ˘́ ̄
93.  tibiti·bi  ˘́˘
94.  déstinátísdē-sti-nā-tīs   ̄ ˘ ̄́  ̄
95.  oblíviósóo·blī·vi·ō·sō  ˘ ̄ ˘ ̄́  ̄
96.  lévialē-vi-a   ̄́ ˘˘
97.  MassicóMas·si·cō   ̄́ ˘ ̄
98.  cibóriaci-bō-ri-a  ˘ ̄́ ˘˘
99.  expléex·plē   ̄́  ̄
100.  fundefun-de   ̄́ ˘
101.  capácibusca·pā·ci·bus  ˘ ̄́ ˘˘
102.  unguentaun-gu-en-ta   ̄ ˘ ̄́ ˘
103.     ̄
104.  conchíscon-chīs   ̄́  ̄
105.  quisquis  ˘
106.  údóū-dō   ̄́  ̄
107.  déproperáredē·pro·pe·rā·re   ̄ ˘˘ ̄́ ˘
108.  apióa-pi-ō  ˘́˘ ̄
109.  corónásco·rō·nās  ˘ ̄́  ̄
110.  cúratcū-rat   ̄́ ˘
111.  veve  ˘
112.  myrtómyr-tō   ̄́  ̄
113.  quemquem  ˘
114.  VenusVe-nus  ˘́˘
115.  arbitrumar·bi·trum   ̄́ ˘˘
116.  dícetdī-cet   ̄́ ˘
117.  bibendíbi·ben·dī  ˘ ̄́  ̄
118.  nónnōn   ̄
119.  egoe·go  ˘́˘
120.  sániussā-ni-us   ̄́ ˘˘
121.  baccháborbac·chā·bor   ̄  ̄́ ˘
122.  ÉdónísĒ-dō-nīs   ̄  ̄́  ̄
123.  receptóre·cep·tō  ˘ ̄́  ̄
124.  dulcedul-ce   ̄́ ˘
125.  mihími·hī  ˘́ ̄
126.  furerefu-re-re  ˘́˘˘
127.  estest  ˘
128.  amícóa-mī-cō  ˘ ̄́  ̄